where does the writer live|听第9段材料

3. ‘?.,flies.,. .,.

rom4.9 .5 .,%’(i.e.2.1 )-e.( 80%’),’,,.

where does the writer live,.?First,y.567 live sex,tantwhere does the writer live,.

. %where does the writer livewhere does the writer live,% .?,llong-.’tbend.”.

,s,,e,pidly.,.tải kiss live,25%’-.where does the writer live|听第9段材料,’ted.

.,%-2030,,.’-rm.

71.lower 72.size/scale 73...old/older

76../....

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *